Социалдык саясат деген эмне ?

1

Бул эмне?

Социалдык саясат- бул өкмөттүк башкаруу органдары, жумуш берүүчү, профсоюз жана башка коомдук-саясий структуралары тарабынан, мамлекеттин социалдык стратегиясынын түзүлүшүнө багытталган, коомдун өнугүүсүн көздөгөн, коомдун мүчөлөрүнүн (социалдык саясаттын объектилери) керектөөлөрүнө жана мүмкүнчүлүктөрунө жооп берген, жашоо сапатын жакшыртуу, жана бул нерсени ишке ашырууда практикалык иш чаралар тууралуу кабыл алган чечимдеринин жыйындысы .
 

2

Бул качан башталды ?

Социалдык саясаттын тарахы дамдардын өнүгүү этаптарынын тарахы менен тыгыз байланышта. Социалдык саясаттын өнүгүшү Рим империясынын жоюулушу менен, христиандык чиркөөлөрдүн өнүгүшү менен, улуттук өлкөлөрдүн түзүлүүсү менен, индустриализация менен тыгыз байланышта. Улуу Британия –жакыр адамдар тууралуу эң биринчи  мыйзамдарды  кабыл алган индустриалдуу өлкөлөрдүн бири.
 

3

Анын эмне кереги бар?

Социалдык политика жүрбөгөн, социалдык көйгөйлөр боюнча чечимдердин кабыл алынышында жарандардын ою эске алынбаган тарыхыбызда бир дагы өлкө жок. Экономикалык тараптан алсыз болгондорго, бириси да калбай ар бир жарандын өзүнүн реализациялоодо керек болгон шаттарды түзүп берүүдө, маданий жана тарыхый баалулуктарды сактоодо социалдык саясат инструмент катары чоң ролун ойнойт.
 

4

Эмне үчүн бул чоң мааниге ээ?

Колдонуу жаатында болсо социалдык экономика негизинен коомдун мүчөлөрүнүн жашоосун бардык тармактарын өзүнө камтыйт -  азык , турак жай, жана социалдык инфраструктуранын кызматтары  менен камсыздоо – жумуш орду, канааттандыруучу айлык маяна жана жакшы экологиялык шарттар ж.б .

Экономикалык саясаттын бул тараптары ачык түрдөгү , так, адресттик белгилениши жок жана калктын  акчалык киришесине жана кээ бир коомдук талаптарды канааттандырууга гана багытталган.

Социалдык саясат кандайдыр бир мааниде, учурдагы жүрүп жаткан мыйзамдардын негизинде  финансылык ресурстарды  салык жана бюджеттик системаларанын механзимдерин колдонуу менен калктын социалдык группалары арасында, калктын социалдык группаларынын жеке коомдук  тармагы арасында, элдик өндүрүш тармагы арасында бөлүштүрүү

Бирок, бөлүштүрүү процесси социалдык экономикалык системага жана ишинин эффективдүүлүгүнө өзүнүн таасирии бир тараптуу эмес. Социалдык саясаттын маазмуну аз камсыз болгондорго арналган социалдык чечимдер жана иш чаралар менен чектелет.